Alfonso Lipniūno biografinis žemėlapis-turas

Alfonso Lipniūno biografinis žemėlapis-turas - kūrybinis projektas, skirtas kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905-1945), Lietuvai nusipelniusiai asmenybei, įamžinti. Vadovaujantis šiuo žemėlapiu, galima susipažinti su A. Lipniūno, kandidato į palaimintuosius, gyvenimo istorija.
2005 m. LR Prezidentas Valdas Adamkus A. Lipniūną už nuopelnus Lietuvai apdovanojo Vyčio Kryžiaus ordinu (po mirties). 2022 m. LR Prezidentas Gitanas Nausėda už žydų gelbėjimą jį apdovanojo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
Idėjos autorius - VŠĮ „A. Lipniūno kultūros centras“
Techniniai sprendimai - Simona Jankevičienė
PROJEKTAS iš dalies finansuotas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Lietuviškai | In English | Po Polsku

Talkoniai

Talkonių k., Pasvalio raj., Lietuva
1905m. kovo 12d.
1905m. kovo mėn. 12 d. Talkonių k., Pasvalio raj., Lietuvoje, katalikiškoje daugiavaikėje šeimoje gimė Alfonsas Lipnickas (1939m. pasikeitė pavardę į Lipniūnas), kuris 1930m. tapo kunigu, o 1943m. Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniu. Jo tėvai - Dionizas ir Konstancija Lipnickai.
Gimtoji troba buvo pastatyta palei dulkėtą vieškelį, suręsta iš senųjų rąstų, dengta šiaudiniu stogu, tačiau pakeleiviams svetinga ir rūpestingai prižiūrima.

Daugiau nuotraukų

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio raj., Lietuva
1905m. kovo 14d.
Alfonsas Lipniūnas buvo pakrikštytas 1905m. kovo mėn. 14d. Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje.

Daugiau nuotraukų

Pumpėnų pradinė mokykla

Panevėžio g. 53, Pumpėnai, Lietuva
1917-1919 m.
Tėvai, nors ir buvo ūkininkai, tačiau vertėsi sunkiai. Turėdami 13 ha žemės turėjo išmaitinti gausią šeimą. 1917m. leido Alfonsą į Pumpėnų pradinės mokyklos pirmą klasę. Mokslai tuokart nutrūko dėl prasidėjusios šiltinės epidemijos. 1918m. Alfonsas mokslus tęsė jau trečioje pradinės mokyklos klasėje. Berniukas mokslams buvo gabus, su pagyrimu baigęs pradinę mokyklą.

Daugiau nuotraukų

Panevėžio berniukų gimnazija

Dabar - Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Respublikos g. 47, Panevėžys, Lietuva
1919-1925 m.
1919m. rugpjūčio 15d. Alfonsas įstojo į Panevėžio berniukų gimnazijos trečiąją klasę. Nuo 5 klasės, lietuvių kalbos mokytojo paskatintas, pradėjo rašyti dienoraštį, kuris atskleidžia doro, religingo jaunuolio kasdienybę ir požiūrį į jį supančią aplinką. Mėgo gimnazijoje rengiamus literatūrinius vakarėlius, koncertus, paskaitas, buvo žingeidus, bet paprastai nepasilikdavo šokiams, vengė triukšmingų pasilinksminimų. Apie pašaukimą kunigystei jis pradėjo galvoti jau gimnazijoje, prieš baigiamuosius egzaminus.

Daugiau nuotraukų

Kun. Alfonso Lipniūno kapas Panevėžyje

Katedros a. 1, Panevėžys, Lietuva
1989m. rugsėjo 12d. Panevėžio katedros klebono monsinjoro J. Antanavičiaus bei Lipniūno sesers A. Jankevičienės ir jos sūnaus K. Jankevičiaus pastangomis, kun. A. Lipniūno palaikai buvo atvežti iš Lenkijos ir iškilmingai perlaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje, kaip pageidavo vyskupas K. Paltarokas.

Daugiau nuotraukų

Panevėžio katedra

Katedros a. 1, Panevėžys, Lietuva
1930-1935 m.
Po kunigystės šventimų jaunas ir uolus kunigas gauna pirmąjį paskyrimą iš Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko. 1930m. birželio 28 d. kun. A. Lipniūnas buvo paskirtas Panevėžio katedros vikaru, o rugsėjį jis paskiriamas ir Panevėžio vyskupijos jaunimo vadovu.

Daugiau nuotraukų

Panevėžio Katedros klebonija

Katedros a. 7, Panevėžys, Lietuva
1930-1935 m.
Netrukus po Pirmųjų šv. Mišių Pumpėnų bažnyčioje į Panevėžį sugrįžęs kun. Alfonsas savo dienoraštyje užrašė: „Štai ir Panevėžys. Menkutis Katedros klebonijos kambarėlis. Kambarėlyje viena kėdė, lova, staliukas ir knygų lentyna. Čia ta pirmoji, išsvajotoji mano kunigavimo vieta“.

Daugiau nuotraukų

Panevėžio kalėjimas

P. Puzino g. 12, Panevėžys, Lietuva
1933-1935 m.
Be sielovados ir jaunimo ugdymo organizacijose, dirbdamas Panevėžyje kun. Alfonsas rūpinosi ir atstumtų, marginalių visuomenės grupių padėtimi, jų socialine bei moraline globa - Panevėžyje lankė kalėjime kalinčius kalinius. Keli šimtai Panevėžio kalėjime kalinamų kalinių noriai lankydavo jiems skaitomas paskaitas.

Daugiau nuotraukų

Panevėžio pedagoginis institutas

Ukmergės g. 56, Panevėžys, Lietuva
1939m. balandis - rugsėjis
1939m. grįžęs iš Prancūzijos, kun. Alfonsas turėjo pradėti dėstyti tikybos metodiką Panevėžio pedagoginiame institute, tačiau institutui persikėlus į Vilnių, jis taip pat persikėlė gyventi į Vilnių.

Daugiau nuotraukų

Butas Aušros Vartų g. 27-15, Vilnius

Pagal dabartinę numeraciją - Aušros Vartų gatvė 23, Vilnius, Lietuva
1939 - 1943 m. kovo 16d.
1939m. kun. Lipniūnas Vilniuje išsinuomojo dviejų kambarių butą adresu Aušros Vartų gatvė 27-15. Vienas kambarys buvo salonas, svečių priėmimo - didesnis, antrasis - mažesnis miegamasis.
Šiame jo bute veikė 1941 m. vasarį įkurtas Laisvės fondas - organizacija, kuri rūpinosi vargšų globa. Parama mažino visuomenės skurdą, fondo materialinė bei moralinė parama buvo svarbi studentams, ligoniams, našlėms, tremtinių šeimų nariams.
Šiuose savo namuose 1943m. kovo 16-osios naktį kunigas buvo areštuotas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Vėliau naciai suregistravo visus likusius daiktus jo bute.

Daugiau nuotraukų

Aušros vartų Gailestingumo Motinos koplyčia

Aušros Vartų gatvė 14, Vilnius, Lietuva
1939-1943 m. kovo 16d.
Kun. Lipniūnas savo kaip kunigo tarnystę Vilniuje pradėjo būtent Aušros vartuose, šv. Mišias aukodamas prie stebuklingo Dievo Gailestingumo Motinos paveikslo.
Kai tik Lipniūnas pasirodydavo balkone, Aušros Vartų g. nesutalpindavo žmonių. Paklausyti ateidavo net ir tie, kurie retai užeidavo į bažnyčią, nebuvo uolūs tikintieji. Iškeldamas to meto negeroves, kun. Alfonsas nesiekė gramzdinti, niekinti žmogaus, nebaugino jo velniais, kančiomis ir pragaru, bet visada apeliuodavo į sąžinę, baigdavo viltį suteikiančia mintimi - jog galima įveikti savo nuodėmingumą, kovoti, jis tarsi švelniai spustelėdavo petį sakydamas - žmogau, esi didis ir brangus, tad būk vertas šio vardo.
1941 m. per holokaustą iš Aušros Vartų koplyčios jis viešai gynė žydų teises.

Daugiau nuotraukų

Valstybinis Pedagoginis institutas

Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
1939m. gruodžio 1d. - 1940m. liepos 1d.; 1942m. sausio 30d. - 1943m. kovo 16d.
1939 m. rudenį Valstybinis pedagoginis institutas iš Panevėžio buvo perkeltas į Vilnių. Vilniuje institutas įkurtas buvusiame bazilijonų vienuolyne. Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto rūmų adresas tuo laikotarpiu buvo Aušros Vartų g. 9 (dabar - Aušros Vartų g. 7A).
Kun. A. Lipniūnas šioje mokslo įstaigoje dėstė sociologiją ir religiją. Taip pat jis tapo ir šio instituto kapelionu. 1940 m. birželį sovietų kariuomenei okupavus Vilnių, kun. Alfonsas neteko Pedagoginiame institute turėtų pareigų.

Daugiau nuotraukų

Lietuvos Nacionalinė filharmonija

Aušros vartų g. 5, Vilnius, Lietuva
1939-1943 m. kovo 16d.
Kun. Lipniūnas buvo visuomenininkas, kuris aktyviai palaikęs ryšius su negausiu, bet ryškiu lietuviu intelektualiniu elitu Vilniuje. Poetas Kazys Bradūnas savo atsiminimuose rašė: „Universiteto studentams literatams, nors buvome aklinai atskirti nuo pasaulinės literatūros raidos, literatūrinių popiečių universitete ir viešų literatūros vakarų mieste - Filharmonijoje - netrūko. Savo studentišką kūrybą jau skaitydavome tokiomis progomis už universiteto sienų. Ten rečitalių ir vakarų publikoje būdavo ir Lipniūnas“.

Daugiau nuotraukų

Vilniaus kunigų seminarija

dabartinis Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9, Vilnius, Lietuva
1942m. rugsėjo 7d.- 1943m. kovo 16d.
Bernardinų vienuolyne šalia Šv. Mykolo bažnyčios veikė Vilniaus lietuvių kunigų seminarija, kurioje kun. A. Lipniūnas dėstė 4 dalykus: sociologiją, pastoracinę teologiją, etiką ir katechetiką. Kun. Alfonsas nesivadovavo vadovėliu, bet daugiau kalbėjo apie nūdienos aktualijas, rėmėsi turima patirtimi ir iš to formulavo išvadas.

Daugiau nuotraukų

Šv. Jono bažnyčia

Paskutiniajame XX a. dešimtmetyje Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono evangelisto ir apaštalo bažnyčia Vilniuje sutrumpintai imta vadinti nebe Šv. Jono, o Šv. Jonų. Adresas - Šv. Jono g. 12, Vilnius, Lietuva
1940-1943 m. kovo 16d.
1940m. Vilniaus arkivyskupas M. Reinys pasiūlė kun. Alfonsui tapti pamokslininku Šv. Jono bažnyčioje. Šv. Jono bažnyčios skliautuose galingai skambėdavo kun. Alfonso pamokslų žodžiai. Klausytis kun. Alfonso pamokslų rinkose ne tik katalikai, bet ir mažiau tikintys žmonės, evangelikai, kairiųjų pažiūrų. Į laikraštį „Naujoji Lietuva“ buvo dedami skelbimai apie būsimų kun. Lipniūno pamokslų tvarką bažnyčioje. Bažnyčioje sovietų saugumas klausėsi kun. Alfonso pamokslų.
2016m. Šv. Jono bažnyčioje buvo pašventinta kun. Lipniūno koplyčia.

Daugiau nuotraukų

Mažojo geto teritorija

Dabar - Konstantino Sirvydo skveras Vilniuje, Lietuva
1941-1943 m. kovo 16d.
1941m. prasidėjusi Nacistinė Lietuvos okupacija lėmė, kad didžioji dalis žydų gyventojų buvo pradėti naikinti. Buvęs žydų kvartalas apima ir 1941m. rugsėjį įkurto Mažojo Vilniaus geto teritoriją. Kun. Lipniūnas žinojo, ką patiria gete gyvenantys žmonės, kritikavo ir neleido vogti, plėšti žydų gyvenamųjų butų, savintis daiktų.

Daugiau nuotraukų

Stefanijos Ladigienės butas Trakų g. 11, Vilnius

Pagal dabartinę numeraciją - Trakų g. 10, Vilnius, Lietuva
1941-1943 m. kovo 16d.
Kun. Alfonsas neretai aplankydavo Stefaniją Ladigienę, kuriai suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas bei jos šeimą. Ladygienės butas buvo inteligentijos būrimosi centras, čia gyvavo katalikiška rezistencinė mintis. Bute lankydavosi arkivyskupas M. Reinys, kunigai A. Lipniūnas, kun. L. Tulaba, poetas F. Kirša, J. Keliuotis, B. Sruoga ir kt. Šiandien buvusio buto erdvė tarnauja kaip bibliotekos skaitykla.

Daugiau nuotraukų

Vilniaus arkikatedra bazilika ir klebonija

Katedros a. 2, Vilnius, Lietuva. Klebonija - dabartiniai parapijos namai, Tilto g. 1, Vilnius, Lietuva
1940-1943 m. kovo 16d.
Į Vilniaus arkikatedrą baziliką kun. Alfonsas buvo kviečiamas sakyti pamokslus per rekolekcijas. Katedros klebonijoje vykdavo kun. Alfonso susitikimai su moksleiviais. Atnaujinant šv. Mišių transliacijas per Lietuvos radiją, 1943m. vasario 28d. lietuviškoji Vilniaus radijo stoties administracija planavo jas pradėti populiaraus pamokslininko kun. A. Lipniūno aukojamomis Mišiomis iš Vilniaus arkikatedros, tačiau išvakarėse, vasario 27d., naciai šią transliaciją atšaukė.

Daugiau nuotraukų

Kalėjimas Vilniuje

Dabartinis Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Aukų g. 2A, Vilnius, Lietuva
1943m. kovo 16d. - 1943m. kovo 17d.
Dabartinis Okupacijų ir laisvės kovų muziejus 1941-1944 m. veikė kaip vokiečių slaptosios saugumo policijos (gestapo) ir SD būstinė, jos kalėjimas, Vilniaus ypatingojo būrio, vykdžiusio akcijas prieš Lietuvos gyventojus, kareivinės.
1943m. kovo 16d. nacių gestapas suėmus kun. Alfonsą jo namuose Vilniuje ir išvežant į Štuthofo koncentracijos stovyklą, tikriausiai, vienoje šiame kalėjime galėjo būti laikomas ir kun. Lipniūnas. 2018 m. lankydamasis Lietuvoje, popiežius Pranciškus apsilankė šiame muziejuje.

Daugiau nuotraukų

Kauno dvasinė Žemaičių kunigų seminarija

A. Jakšto g. 1, Kaunas, Lietuva
1925-1930 m.
1925 m. rudenį A. Lipniūnas įstojo į Kauno dvasinę Žemaičių Seminariją. Seminarijoje lankė šiuos būrelius: ateitininkų, skautų, meno ir gamtos. Draugų atmintyje išliko kaip įnikęs į knygas, apsiskaitęs ir savo žiniomis klierikų būrelių susirinkimuose noriai besidalinantis jaunuolis. Kun. Alfonsas Glaveckas prisimena savo kursioką kaip tą, kuris seminarijoje ypač domėjosi socialiniu Bažnyčios gyvenimu, o kai „(...) kalbėjo ar meldėsi, nuolat besišypsančiame veide žėrėjo turtinga siela. A. Lipniūnas neturėjo didelių įgimtų kalbėtojo talentų, bet jo žodis buvo gyvas, paprastas, degąs meile ir nuskaidrintas kilniu paprastumu.“

Daugiau nuotraukų

Vytauto Didžiojo Teologijos fakultetas

Gimnazijos g. 7, Kaunas, Lietuva
1926-1932 m.
A. Lipniūnas studijavo Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje. 1930m. birželio 11d. Kaune baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir gavo teologijos baigimo diplomą. 1932m. vasario 13d. Kaune išlaikė teologijos licenciato egzaminus.

Daugiau nuotraukų

Kauno arkikatedra

Vilniaus g. 1, Kaunas, Lietuva
1930m. birželio 14d.
1930m. birželio 14d. Kauno arkikatedroje metropolitas Juozapas Skvireckas A. Lipniūnui suteikė kunigystės sakramentą. Baigdamas seminariją dienoraštyje parašė planelį „Ko laikytis išėjus į gyvenimą, kad neatvėstų ugninga, pasiryžimų kupina dvasia, ir kad sėkmingas būtų apaštalavimas“.

Daugiau nuotraukų

Lilio universiteto Socialinių ir politinių mokslų mokykla

École des Sciences Sociales et Politiques de Lille, 42 rue Paul Duez, Lille, France
1935-1937 m.
Panevėžio vyskupas K. Paltarokas 1935 m. pasiūlė kun. Alfonsui gilinti studijų žinias užsienyje. 1935-1937 m. laikotarpiu Lipniūnas studijavo sociologiją Lilio universiteto Socialinių ir politinių mokslų mokykloje. Taip pat Lilyje išklausė vienerių metų kursą Misologijos mokykloje (École des Missionnaires du Travail).

Paryžiaus katalikiškas institutas

Institut Catholique de Paris, 21 Rue d‘Assas, Paris, France
1937-1939 m.
1937-1939 m. kun. Lipniūnas mokėsi Paryžiaus katalikų instituto Socialinių mokslų fakultete, išklausė keturis sociologijos krypties kursus. Iš studijų grįžo kaip socialinių, ekonominių ir politinių mokslų licenciatas, disertacijos taip ir nepabaigė. Buvo tikras, kad neiššvaistė laiko veltui, baigdamas 4 metų studijas Prancūzijoje vyskupui rašė: „Pats žinau, kad diplomai mažai ką tereiškia, todėl nelabai ką juos te vertinu. Svarbiausia yra žinios ir ypač mokėjimas jas panaudoti“.

Štuthofo koncentracijos stovykla

Muzealna 6, Štutovas, Lenkija
1943m. kovo 26d. - 1945m. sausio 25d.
Po 1943m. kovo mėnesį įvykusio sulaikymo Lietuvoje, 46 lietuvių inteligentai kovo 26-27 d. (Lipniūnas 26d.) buvo atgabenti į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Kun. Alfonsui buvo suteiktas kalinio numeris 21 332.
Iš pradžių lietuvių inteligentai pateko į antrąjį bloką. Nuo gegužės mėnesio pasikeitusios kalinimo aplinkybės leido kun. Lipiūnui, prisidedant kun. Ylai, organizuoti slaptą religinį gyvenimą.
Yra žinoma, kad 1945m. sausio mėnesį apie 500 Štutofo kalinių dalyvavo slaptame religiniame gyvenime. Tai buvo nelegali veikla, už kurią grėsė mirties bausmė. Kun. Lipniūnas rizikavo savo gyvybe. Religinė veikla buvo vykdoma 8A, 8E ir 11 bloke.

Daugiau nuotraukų

Przodkowo

Lenkija
1945m. sausio mėn.
1945m. sausio 25d. prasidėjo Štuthofo koncentracijos stovyklos evakuacija. 11 tūkst. koncentracijos stovyklos kalinių, prižiūrimi nacių, per sniegą ir šaltį ėjo apie 200km ilgio Mirties žygį, kuris baigėsi 1945m. kovo 11d. Pucko mieste Lenkijoje.
Przodkowo vietovėje kun. Lipniūnas nepritrūko drąsos ir aukojo šv. Mišias Przodkowo bažnyčioje. Netoli bažnyčios yra masinė Mirties žygio kankinių kapavietė.

Daugiau nuotraukų

Łebno

Lenkija
1945m. sausio mėn.
Łębno vietovėje Mirties žygio kaliniai nakvojo 1945m. sausio 29-30 d. Kun. Lipniūnas šv. Mišias aukojo mokyklos pastate, čia jis meldėsi už žygio metu mirusius ir nužudytus kalinius. Skaičiuojama, kad žygiuojant Mirties žygio kaliniams Łębno vietovėje ir jos apylinkėse žuvo net keliasdešimt kalinių. Šiuo metu gyvenvietėje yra viena masinė Štuthofo kalinių kapavietė, esanti miestelio kapinėse.

Daugiau nuotraukų

Krępa Kaszubska

Lenkija
Krępa Kaszubska yra viena svarbiausių Mirties žygio vietų, menantį tragišką Štuthofe kalintų žmonių likimą. Vienoje iš buvusios pagrindinės mokyklos klasių 2000m. buvo atvertas atminimo kambarys, kuriame pristatoma informacija apie Mirties žygio dalyvius, pateikiama istorinė informacija, dokumentai, nuotraukos, likę atminimo daiktai. Šio mažojo muziejaus atidaryme dalyvavo ir buvęs Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, geras kun. Alfonso Lipniūno draugas, Mykolas Pečeliūnas.
Šioje vietovėje, keturiuose mediniuose barakuose, penkioms savaitėms buvo apgyvendinti ketvirtosios kolonos kaliniai. Čia 1945 m. dėl išsekimo, nežmoniškų sanitarinių sąlygų, bado, dėmėtosios šiltinės protrūkio mirė per 300 kalinių.

Daugiau nuotraukų

Gęś

Lenkija
Nuo 1945m. vasario iki kovo 9d.
Gęś vietovėje Štuthofo kaliniai praleido net 5 savaites. Kaliniai badavo ir šalo, nes laikinų barakų sienas sudarė tik lentos, o lauke buvo šaltis. 1945 m. vasario 21 d. vakare mirė pirmojo Latvijos prezidento sūnus prof. Konstantinas Čakstė. Jis buvo palaidotas Gęś vietovėje, maldas už mirusįjį sukalbėjo kun. S. Yla. Nors K. Čakstė buvo protestantas, kunigai Lipniūnas ir Yla palaidojo mirusįjį kaip pridera krikščionims.
1945m. kovo 9d. evakuojamų kalinių kolona buvo išvaryta iš Gęś vietovės Pucko kryptimi. Paskutinis Mirties žygio etapas kun. Alfonsui buvo ypatingai sunkus, čia užsikrėtė šiltine nuo kitų kalinių.
Gęś kaime, buvusios evakuacinės stovyklos vietoje, pastatytas paminklas Mirties žygio dalyviams atminti. Paminklo centre yra baltišką auksą - gintarą - primenanti plokštė, kurioje įrašyti ligoninėje mirusių kalinių numeriai, didesnėje pilkoje priekinėje paminklo dalyje yra įspausti skirtingi Štutfoho koncentracijos stovyklos kalinių įrašai, kuriuose išlikę fragmentai nurodantys kalinių tautybę - lenkišką, lietuvišką, latvišką, rusišką, vokišką. Takas, vedantis link paminklo, nuklotas kryžiaus formos plytelėmis, jis simbolizuoja kančios kelią, kurį įveikti turėjo Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniai.

Daugiau nuotraukų

Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Judyckiego 4, Puckas, Lenkija
1945m. kovo 12d.
Pucko miestą Mirties žygio kaliniai pasiekė 1945m. kovo 11 d. Paskutinę naktį Pucke jie praleido apleistame pastate. Kovo 12-osios rytą kaliniai buvo išlaisvinti sovietų kariuomenės, o naciai pabėgo. Tarp jų ir kun. Lipniūnas. Išlaisvinimo diena sutapo su 40-uoju kunigo gimtadieniu. Ką tik išlaisvintųjų būrelis patraukė link Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Pucke, kurioje kun. Alfonsas atlaikė padėkos šv. Mišias už išlaisvinimą.

Daugiau nuotraukų

Urszulos Jankowskos namai

Jana III Sobieskiego 5, Puckas, Lenkija
1945m. kovo mėn.
Našlė Urszula Jankowska, kurios vyrą sušaudė vokiečiai 1939 m., sutiko į savo butą priglausti kun. Lipniūną, kuris apsigyveno puošnioje namų svetainėje. Aplankyti jo atėję lietuviai draugai rado kun. Alfonsą ramų, susimąsčiusį ir mažakalbį. Daugiau laiko praleisdavo kambaryje skaitydamas, melsdamasis. Iš šių namų nusilpęs kunigas, dėl dėmėtosios šiltinės, draugų kalinių buvo nuneštas į Pucko ligoninę.

Daugiau nuotraukų

Pucko ligoninė

1 Maja 13A, Puckas, Lenkija
1945m. kovo 28d.
Mirties žygio metu užsikrėtęs dėmėtąja šiltine kun. Lipniūnas 1945 m. kovo mėnesio pabaigoje buvo paguldytas į Pucko ligoninę, kurios personalą sudarė patys kaliniai.
Kun. Ylos prisiminimai skaudžiai nupasakoja paskutines kun. Lipniūno valandas: „Mūsų Alfonso veide mirties šešėliai. Akys be gyvybės ženklų. Žvilgsnis klaikus, burna pražiota, - vos iškvėpuoja. [...] Vyzdžiai pasigręžė į mano pusę. Jo rankos nebepajėgia susinerti, bet jaučiu, kaip krūtinė dar sunkiau kilnojasi. Bandau duoti Komunijos trupinėlių su vandens šaukštu. Nenuryja. Toks skausmas veide! Suprantu: jis taip norėtų dabar priimti Jį. ‘Alfonsai, Alfonsai!’ - vos sulaikau ašaras. Sėdžiu prie jo, laikau jo ranką. O jis pasigręžia ir kažką nori sakyti. Lūpas vos judina, akis vos pagręžia. Prisiglaudžiu visai arti - gal išgirsiu paskutinį jo žodį. Nieko! Užsikosėja ir uždūsta. Kiekviena minutė jį gali uždusinti, baiminuosi. Jis vėl žvelgia į mane. Šį kartą jo lūpos nieko nebando sakyti. Tik dvi didelės ašaros pakimba blakstienose. Glostau jo ranką ir bandau raminti. Ašaros nurieda skruostais - paskutinės atsisveikinimo ašaros! Ir jo akys užgęsta.“
1945 m. kovo 28 d. vidurdienį kun. Alfonsas Lipniūnas mirė Pucko ligoninėje.

Daugiau nuotraukų

Pucko kapinės

Jana III Sobieskiego 5, Puckas, Lenkija
1945m. kovo mėn.
Našlė Urszula Jankowska, kurios vyrą sušaudė vokiečiai 1939 m., sutiko į savo butą priglausti kun. Lipniūną, kuris apsigyveno puošnioje namų svetainėje. Aplankyti jo atėję lietuviai draugai rado kun. Alfonsą ramų, susimąsčiusį ir mažakalbį. Daugiau laiko praleisdavo kambaryje skaitydamas, melsdamasis. Iš šių namų nusilpęs kunigas, dėl dėmėtosios šiltinės, draugų kalinių buvo nuneštas į Pucko ligoninę.

Daugiau nuotraukų

Šv. Kazimiero Akademijos auditorija

St. Casimir Academy Auditorium, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL 60629, USA
1933m. birželio 13d. kun. A. Lipniūnas atvyko į Čikagą. Birželio 16 d. jis dalyvavo iškilmėse Šv. Kazimiero akademijos auditorijoje, kurioje Bronius Balutis, Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras JAV, įteikė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordiną Motinai Marijai Kaupas, šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinei viršininkei. Iškilmėse dalyvavo beveik 200 svečių.

Daugiau nuotraukų

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia, parapijos salė ir klebonija

Nativity BVM Church, Parish Hall, and Rectory, 6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629, USA
1933 m. viešnagės metu Čikagoje, kun. Lipniūnas apsigyveno Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonijoje. Birželio 18 d. per sumą pasakė pamokslą Dievo Kūno šventės proga.
Kun. Lipniūnas viešėdamas Čikagoje dalyvavo Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaro kun. Petro Katausko vardadienio šventėje, kuri įvyko 1933 m. liepos 2 d. Prieš pradedant vakarienę jis sukalbėjo maldą, o vakarienės metu jis perdavė linkėjimus iš Lietuvos.
Vyčių 21-asis seimas įvyko 1933 m. rugpjūčio 8-10 d. Jis prasidėjo 9 val. šv. Mišiomis švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Čikagoje. Kun. Lipniūnas, kuris buvo Panevėžio vyskupijos jaunimo direktorius, atstovavo 70 tūkst. pavasarininkų ir buvo įgaliotas įteikti seimui Pavasarininkų-Vyčių Vienybės aktą. Abi organizacijos siekė tų pačių tikslų - visa atnaujinti Kristuje ir kelti savo tautos gerovę. Kun. Lipniūnas Seime tarė sveikinimo žodį nuo Ateitininkų, Moterų Draugijos, Angelaičių ir asmeniškai nuo prof. Prano Dovydaičio, prof. Juozo Ereto ir dr. Jono Leimono. Vakare vyko banketas parapijos salėje.

Daugiau nuotraukų

Šv. Jurgio bažnyčia (nugriauta)

St. George Church (demolished), 33rd Pl. and Lituanica St., Chicago, IL 60608, USA
Kun. Lipniūnas dalyvavo prel. Mykolo Krušo 25 metų kunigystės sukaktuvėse, kurios įvyko 1933m. birželio 18d. Čikagoje, Šv. Jurgio parapijos salėje, po rytmetinių pamaldų bažnyčioje. Dalyvavo apie 600 svečių. Bažnyčia buvo nugriauta 1990 m. Dabar tebestovi mokykla su parapijos sale.
Šv. Jurgio parapijos salė ir mokykla (St. George Parish Hall and School, 32nd Place and Lituanica St. Chicago, IL 60608, USA)

Daugiau nuotraukų

Birutės daržas

Birutė Picnic Grove, Archer Ave. and 79th Ave., Justice, IL 60548, USA
Amerikos lietuvių laikraščio Draugo suruošta „Šimtmetinė pažangos“ gegužinė įvyko 1933m. liepos mėn. 9d. Čikagoje Birutės darže, prie Archer ir 79-tos gatvių, Justice priemiestyje. Kun. Lipniūnas ten pasakė kalbą. Gegužinės aikštė buvo drėkinama iš anksto, kad nebūtų dulkių, o sunkvežimių savininkai už mažą mokestį vežiojo gegužinės dalyvius.

Rūtos daržas

Rūta Picnic Grove, 2339 W. 23rd Pl., Chicago, IL 60608, USA
Amerikos lietuvių laikraščio Draugo „Šimtmetinė pažangos“ gegužinės organizacinis komitetas suruošė visiems gegužinės darbuotojams, rėmėjams bei sunkvežimių vairuotojams padėkos vakarienę. Buvo pagerbti ir svečiai iš Lietuvos, jų tarpe ir kun. Lipniūnas. Pagerbtuvės įvyko liepos 1933 m. 11 d. Rūtos darže, Čikagoje.

Šv. Antano parapijos salė

St. Anthony Parish Hall, 49th Ct. and 15th St., Cicero, IL 60804, USA
Lietuvos Vyčiai kartu su Moterų Sąjungos Čikagos apskritimi suruošė priėmimą ir pagerbimą Pavasarininkų atstovams iš Lietuvos 1933 m. liepos 14 d., Šv. Antano parapijos salėje Cicero. Garbės svečiai buvo adv. Stasys ir Adelė Gabaliauskai, kun. Alfonsas Lipniūnas, kun. Matas Šermukšnis ir kun. Kazimieras Matulaitis, MIC. Jaunimas buvo ypač skatinamas dalyvauti šiame susibūrime ir pabendrauti su svečiais.

Daugiau nuotraukų

Čikagos Pasaulinės Parodos Mokslų Salė

Chicago World Fair 1933 (Century of Progress International Exhibition) Hall of Science Burnham Park (approximately between 14th and 18th Streets) 1200-5700 S. Jean-Baptiste Pointe DuSable Lake Shore Dr. Chicago, IL 60615, USA
1933 m. liepos 16 d. kun. Lipniūnas dalyvavo Šimtmečio pažangos parodos Lietuvių dienoje, Čikagoje. Iškilmės vyko Mokslų salės aikštėje prie Mičigano ežero kranto. Programoje buvo akademinė dalis su paskaitomis ir muzikinė dalis su dainomis, koncertais bei šokiais. Buvo ir sporto rungtynės. Dalyvavo iš Lietuvos: kun. Antanas Deksnys, kun. dr. Kazimieras Matulaitis, MIC, kun. Matas Šermukšnis, adv. Stasys ir Adelė Gabaliauskai.

Daugiau nuotraukų

Knickerbocker viešbutis

Hotel Knickerbocker (presently Millennium Hotel Knickerbocker), 163 E. Walton Pl., Chicago, IL 60611, USA
1933 m. liepos 17 d. įvyko Šimtmečio pažangos parodos Lietuvių dienos banketas Čikagos Knickerbocker viešbutyje. Dalyvavo svečiai iš Lietuvos, įskaitant ir kun. Lipniūną. Numatyta programa buvo pakeista dėl lakūnų kapitono Stepono Dariaus ir leitenanto Stasio Girėno tragiškos žūties.

Daugiau nuotraukų

Shoreland viešbutis

Shoreland Hotel, 5454 South Shore Dr. Chicago, IL 60615, USA
Amerikos Lietuvių Advokatų Draugija suruošė priėmimą pagerbti svečius atvykusius iš toliau į Šimtmečio pažangos parodos Lietuvių dienas, jų tarpe ir kun. Lipniūną. Šauni vakarienė vyko 1933 m. liepos 19 d. Shoreland viešbutyje Čikagoje.

Daugiau nuotraukų

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia ir parapijos salė

Immaculate Conception Church and Parish Hall, 4400 S. California Ave., Chicago, IL 60632, USA
1933 m. rugpjūčio 9 Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje buvo pastatytas Andriaus Šelmystės vaidinimas, kurį režisavo kun. Antanas Valančius. To vakaro muzikinę dalį išpildė Vyčių choras Dainos vadovaujamas muz. Juozo Saurio.

Daugiau nuotraukų

McKinley Parko auditorija

McKinley Park Field House Auditorium, 2210 W. Pershing Rd., Chicago, IL 60609, USA
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 23-is kongresas prasidėjo 1933m. rugpjūčio 22d. šv. Mišiomis Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Čikagoje.
Pirmoji sesija prasidėjo sekančią dieną 9 val. McKinley parko auditorijos salėje. Kun. Lipniūnas tarė sveikinimo žodį. Jis buvo išrinktas garbės pirmininku ir pakviestas į prezidiumą. Antroji sesija prasidėjo 14 val. Kun. Lipniūnas turėjo ypatingą Lietuvos Katalikų veikimo centro įgaliojimą dalyvauti kongrese ir sveikinti jį Centro vardu. Jis skaitė paskaitą Šventieji Metai ir Katalikiškoji Akcija. Diskutantai: kun. M. Kazėnas, dr. Petras Atkočiūnas ir red. Antanas Kneižys toliau gvildeno kun. Lipniūno iškeltas mintis.
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje įvyko meninė programa. Pirmąją dalį atliko Vyčių choras Dainos, o antroje dalyje buvo pristatyta linksma, 17 asmenų kolektyvo dviejų veiksmų operetė „O, Daktare!“, kuriai vadovavo muz. Juozas Sauris.

Daugiau nuotraukų